História Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou

Založenie

Bolo to 14. júna 1946 o čom hovorí zápisnica zo zakladajúceho valného zhromaždenia.

Začiatky

V období rokov 1946 až 1949 mal Miestny odbor neuveriteľných 136 členov, čo potvrdzujú zápisnice z rokov 1946 až 1949. K významným osobnostiam, ktoré sa podieľali na matičnom hnutí pred 70. rokmi, ktorým patrí uznanie a úcta, spomeniem len niekoľko mien a to Ľudovit Duditš, Dr.Július Malčovský, Šebastian Paciga, Ondrej Pekárik, Zoltán Fajčík, Ján Lešťovský, Mikuláš Štefan, Ján Kováč, Klára Pachotová a mnoho ďalších iných.

Zákazy

Zásahom vtedajšej politickej moci bola neskôr činnosť Matice slovenskej v ďalších rokoch až do roku 1989 prerušovaná.

Obnovenie činnosti

Deväťdesiate roky 20. storočia zaznamenali obrat v matičnom hnutí spôsobenými novými spoločenskými podmienkami, ktoré nastali po roku 1989. Obnovila sa členská základňa a začali sa vytvárať miestne odbory.

MO MS bol znovu ustanovený dňa 22. novembra 1991na ustanovujúcom Valnom zhromaždení členov MS, ktorí požiadali o členstvo a chceli byť organizovaní v MO MS so sídlom v Moldave n/Bodvou.

Pred týmto Valným zhromaždením bola mravenčia práca prípravného výboru MS v období r.1990 až po Valné zhromaždenie ktorého naj aktívnejšími členmi boli Ladislav Vávra, Miroslav Spišák, Helena Lacková, Jozef Hanula, Anna Dinisová (Cingeľová), Božena Hučková, Oľga Smetanová, Gitka Semanová, Imrich Vávra, Ladislav Paňko, Dr. Erika Csachová a ďalší.

V čase ustanovujúceho zhromaždenia bolo evidovaných 68 členov. Hlasovaním bol zvolený výbor MO MS, kde predsedníčkou sa stala p. Oľga Smetanová, tajomníkom p. Miroslav Spišák, hospodárkou p. Helena Lacková a zvolený bol aj dozorný výbor.

Oblastné pracovisko

V roku 1996 bolo v Moldave n/B. ustanovené Oblastné pracovisko MS, ktorého vedúcim bol p.Miroslav Spišák pod vedením ktorého pracoval a rozvíjal svoju činnosť okrem iného aj MO MS v Moldave n/B. Môžeme konštatovať, že roky 1996 až 1998 boli obdobím najväčšieho rozvoja a aktívnej činnosti MO MS v Moldave n/B., vrátane práce s mládežou.

Spolupráca s Gymnáziom

Významnou udalosťou z tohto obdobia je prepožičanie čestného názvu "Gymnázium Štefana Moysesa", o ktoré sa podnetom a ďalšou osobnou iniciatívou pričinil predovšetkým p. Miroslav Spišák, vtedy pracovník Oblastného pracoviska MS v Moldave n/B., podporovaný výborom MO MS a aj aktívne spolupracujúci vtedajší riaditeľ gymnázia p. Mgr. Ľubomír Hiľovský. Akt odovzdania dekrétu o udelení čestného názvu sa uskutočnil 18. septembra 1998, počas 3. Matičných dní.

Neúspechy

V ostatnom období na činnosť MO MS negatívne pôsobila situácia súvisiaca s Domom Matice slovenskej (D MS) v Moldave nad Bodvou.
Po radostnom uvítaní jeho zriadenia prišlo, žiaľ, k zneužitiu jeho priestorov na súkromné činnosti osobou ("riaditeľkou"), ktorú ústredie MS poverilo vedením D MS a výkonom metodickej a koordinačnej funkcie.
MO MS týmto jej konaním rýchlo stratil prístup k priestorom, s ktorými rátal pri rozvoji svojej činnosti.

Viac ako polovica členov MO MS bola touto skutočnosťou dezorientovaná a prestala sa zapájať do matičnej práce.
Ústredie Matice slovenskej napokon zrušilo D MS v Moldave nad Bodvou a nevyužívaný objekt odpredalo.

Výbor MO MS musel vynaložiť veľké úsilie na udržanie zostávajúcej členskej základne a na upevnenie spolupráce s ostatnými subjektmi pracujúcimi na poli kultúrnej a spoločenskej činnosti, najmä so školami a predovšetkým s Mestským kultúrnym strediskom a vedením nášho mesta.

Obroda

Hlavnou úlohou pri organizovaní podujatí a rozvoja národnej kultúrnej činnosti sa MO MS zameral na programy, ktoré oslovia celé obyvateľstvo nášho mesta bez rozdielu na národnosť či hlásenie sa k inému etniku. Našim cieľom je osloviť každého občana mesta, ale hlavne deti školského veku a širokú mládež, ktorá navštevuje stredné školy v našom meste. Budúcnosť Matice slovenskej je v mladej generácii, preto sa mládež musí stať jej pevnou súčasťou. Väčšina mladej generácie má slovenské povedomie, no ešte stále prevláda nechuť mladých Slovákov masovo sa organizovať, čo je dôsledok negatívnych skúseností, ale aj nenaplnených očakávaní z minulosti.

Sme presvedčení, že ciele MO MS sú spoločnými cieľmi všetkých zainteresovaných občanov mesta, ale aj ostatných spolucítiacich obyvateľov, ktorí napomáhajú zveľaďovať individuality ako aj spoločenstva na území mesta bez ohľadu na to, či pôsobia v osobnej, spoločenskej, kultúrnej, politickej, či samosprávnej oblasti života.

Pre tieto ciele máme za povinnosť spoločne sa zamýšľať a oceňovať to, čo väčšine prináša osoh a naplnenie kresťanskej zásady lásky, bez ohľadu na jeho národnosť.